Fő profilom a szé­le­sebb érte­lem­ben vett bevándorlási jog. Emellett ügy­fe­le­im leg­gyak­rab­ban a cég­jog, az ingat­lan­jog, a tár­sas­há­zak joga, a csa­lád­jog és az öröklési jog területeire jellemző ügyekkel, illetőleg a legkülönbözőbb típusú szerződések elkészítésével fordulnak hozzám. Szak­mai tevé­keny­ségem előzetes konzultációra, jogi tanács­adásra, állandó meg­bí­zásra, peres és nem­pe­res eljá­rá­sok­ban történő jogi kép­vi­se­letre is kiterjed, hazai és nem­zet­közi ügyek­ben egy­aránt.

Szerződések joga

 • polgári jog hatálya alá tartozó szerződések és megállapodások (pl. megbízási, vállalkozási típusú, használati vagy biztosítéki szerződések) megszerkesztése, ellenjegyzése

 • szerződések véleményezése, konzultáció a szerződések előkészítésének szakaszában

 • a szerződés érvénytelenségével, hatálytalanságával kapcsolatos tanácsadás

 • a szerződésszegés egyes eseteihez, szerződésen kívüli károkozáshoz, jogalap nélküli gazdagodáshoz kapcsolódó ügyek

 • követelések érvényesítése

 • teljes körű jogi képviselet polgári peres és nemperes eljárások során

Cégjog

Ügyvédi megbízás esetén az alapítástól kezdődően vállalom a gazdasági társaságok életében bekövetkező változások szakszerű lekövetését és cégbírósági bejelentését. Ügyfeleim jelentős része nemzetközi összetételű tulajdonosi szerkezettel rendelkező gazdasági társaság, így nem jelent akadályt számomra a határokon átnyúló cégjogi ügyintézés sem.

 • gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., rt.) alapítása

 • meglévő szerződések, társasági dokumentumok átvilágítása

 • cégmódosítást, változásbejegyzést érintő okiratok elkészítése, benyújtása

 • üzletrész, társasági részesedés átruházására vonatkozó okiratok és titoktartási megállapodások szerkesztése

 • gazdasági társaságok átalakulásával (cégformaváltás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos ügyintézés

 • képviselet törvényességi felügyeleti eljárásokban

 • végelszámolással, felszámolással történő megszűnéssel kapcsolatos eljárások lebonyolítása

Ingatlanjog

Tevékenységi körömhöz tartozik az ingatlan átruházással kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése. Az ingatlanjog területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtom ügyfeleimnek.

 • adásvételi-, ajándékozási-, csere-, tartási-, életjáradéki szerződések készítése, haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése

 • termőföld, erdő-, illetve más mezőgazdasági ingatlanok adásvételének, cseréjének lebonyolítása

 • vételi jog bejegyzésével, visszavásárlási jog kikötésével kapcsolatos ügyletek

 • iroda-, üzlet- és raktárhelyiségek, éttermek, szállodák, ipari ingatlanok bérbeadásával, bérbevételével kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, szerződések készítése

 • közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése, peres eljárásban történő képviselet

 • használati megállapodások, opciós szerződések készítése, képviselet telekalakítással, telekmegosztással kapcsolatos eljárásokban

 • képviselet birtokvédelmi eljárásokban

 • társasházak alapítása, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi szabályzat, házirend készítése, módosítása

 • földhivatal és egyéb hatóságok előtti képviselet

Családjog

A családjog területén ügyvédi tanácsadást és okiratszerkesztést, peres képviseletet vállalok az alábbi témakörökben.

 • házasság felbontása, keresetlevél megszerkesztése, egyezség megkötésében történő közreműködés

 • házastársi közös vagyon megosztása, házassági vagyonjogi szerződés készítése

 • házastársi közös- és külön vagyonnal kapcsolatos tájékoztatás

 • élettársi vagyonközösségre vonatkozó kérdések, élettársi vagyonjogi szerződése készítése

 • szülői felügyelettel, gyermekelhelyezéssel, gyermek külföldre vitelével kapcsolatos ügyek

 • apaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése

 • gyermektartásdíjjal, házastársi tartással, lakáshasználattal kapcsolatos jogviták kezelése

Öröklési jog

Ügyfeleimet teljeskörűen képviselem a hagyatéki eljárásban, illetve hagyatéki perben, valamint segítségnyújtást vállalok nemzetközi vonatkozású ügyekben.

 • végrendelet, öröklési szerződés és halál esetére szóló ajándékozási szerződés szerkesztése

 • lemondás az öröklésről, a hagyaték visszautasítása

 • mediáció öröklési jogi vitákban, kitagadás és érdemtelenség

 • tartási és életjáradéki szerződések készítése

 • végintézkedés hiányában bekövetkező törvényes örökléssel kapcsolatos tanácsadás, osztályos egyezség előkészítése

 • kötelesrésszel  kapcsolatos tanácsadás

Társadalmi szervezetek

A megváltozott jogi környezet a civil- és nonprofit szervezetektől szigorú formai és tárgyi feltételeknek való megfelelést követel. Irodám különösen az alapítványok és az egyesületek létesítésében, változásbejegyzésében, közhasznúvá tételében, végelszámolásában, valamint a kapcsolódó okiratok szerkesztésében nyújt segítséget.

Valódi célok

A LEGHATÉKONYABB JOGI MEGOLDÁSOK

Fontosnak tartom, hogy a rendelkezésre álló jogi eszközöket és lehetőségeket egyszerű, világos, közérthető módon kommunikáljam ügyfeleim felé.
MEGBÍZHATÓSÁG 100%
PRECÍZ ÜGYVITEL 100%
SZEMÉLYES ODAFIGYELÉS 100%
EMPÁTIA 100%
KAPCSOLATFELVÉTEL

JOGI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Az ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban történik, melyet telefonon vagy e-mailben is kérhet, illetőleg lehetősége van az online felületen is időpontot egyeztetni. A koronavírus járvány idején Skype-on valósul meg a jogi konzultáció.

Időpontfoglalás

  Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom*

  Elérhetőségek

  • +36 30 269 0708

  • office@drpl.hu

  • 1036 Budapest, Bécsi út 52-54. 2. em. 4.

  • Pécsváradi Luca Anna